Home / Regulamin

Regulamin

[vc_row full_width=”” font_color=”” overlay_color=”” overlay_color_opacity=”50″ overlay_pattern=”” overlay_pattern_opacity=”50″ full_page_width=”” parallax=”” toc_id=”” bg_image_fb=”” bg_image_repeat_fb=”” css_animation=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę TA-DAM z siedzibą w Studzienicach (zwaną dalej: „TA-DAM”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.ta-dam.eu (zwanego dalej: „Sklepem TA-DAM”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez TA-DAM usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2) Definicje:

a. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu TA-DAM.
b. REJESTRACJA – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu TA-DAM.
c. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d. KONTO KLIENTA – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu TA-DAM, uruchomiona na rzecz Klienta przez TA-DAM, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
e. LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie TA-DAM. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
f. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
g. POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.ta-dam.eu, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
h. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
i. DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w z Zamówieniu przez TA-DAM, za pośrednictwem Dostawcy.
j. DOSTAWCA – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
k. HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
l. KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
m. TA-DAM – działalność gospodarcza prowadzona pod adresem ul. Wilcza 41, 43-215 Studzienice, NIP: 6462013572, adres poczty elektronicznej: hello@ta-dam.eu
n. STRONA INTERNETOWA SKLEPU TA-DAM – strony internetowe, pod którymi TA-DAM prowadzi Sklep TA-DAM, działające w domenie ta-dam.eu.
o. TOWAR – produkt oferowany przez TA-DAM za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego TA-DAM.
p. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
q. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
r. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a TA-DAM.
2. WSTĘP

1) Jako TA-DAM posiadamy wszelkie prawa do Sklepu TA-DAM, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu TA-DAM, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.

2) TA-DAM udostępnia Sklep TA-DAM jako system teleinformatyczny za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu TA-DAM.

3) TA-DAM zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

4) Sklep TA-DAM lub Strony Sklepu Internetowego TA-DAM nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.

5) Korzystanie ze Sklepu Internetowego TA-DAM odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.

6) Klient, korzystając ze Sklepu TA-DAM nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu TA-DAM, Strony Sklepu Internetowego TA-DAM lub usług nieodpłatnych świadczonych przez TA-DAM, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub TA-DAM.

7) Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu TA-DAM wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu TA-DAM w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes TA-DAM.

8) Korzystanie ze Sklepu TA-DAM oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.

9) TA-DAM dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego TA-DAM było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego TA-DAM to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

10) W celu złożenia Zamówienia w Sklepie TA-DAM oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu TA-DAM, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

11) Jako TA-DAM oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).

12) TA-DAM tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM. W przypadku zastosowania przez TA-DAM powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM TA-DAM

1) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie TA-DAM.

2) W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do TA-DAM poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.

3) Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:

a. Klient powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego;
b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być zgodne z prawdą;
c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez TA-DAM usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

4) Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a. przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
b. upoważnieniem TA-DAM do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez TA-DAM na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

5) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez TA-DAM. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez TA-DAM za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu TA-DAM.

6) Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia TA-DAM o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, z wykorzystaniem funkcjonalności Konta Klienta.
4. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1) Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę TA-DAM.

2) Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym TA-DAM przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu TA-DAM.

3) Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do TA-DAM przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do TA-DAM podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

4) Po złożeniu zamówienia, TA-DAM przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

5) Po zawarciu Umowy sprzedaży, TA-DAM potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

5. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1) Ceny na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM zmieszczone przy danym Towarze:

a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych..

2) Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3) Klient dokonuje płatności za zamówione Towary:
a. przelewem bankowym na rachunek bankowy TA-DAM (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez TA-DAM potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu środków za całość zamówienia na rachunek bankowy TA-DAM;
b. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez TA-DAM potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
c. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.

4) Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5) Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

6) Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

7) Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru.

8) TA-DAM dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego TA-DAM, przez Dostawcę TA-DAM skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA

1) TA-DAM ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami TA-DAM ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2) TA-DAM zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3) Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że TA-DAM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

[Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez TA-DAM albo TA-DAM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez TA-DAM usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez TA-DAM. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.]

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że TA-DAM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

[TA-DAM może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi TA-DAM.]

4) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres TA-DAM. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa TA-DAM.

5) TA-DAM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7. REKLAMACJE

1) Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres TA-DAM.

2) TA-DAM w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3) Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres TA-DAM.

4) Klient może zgłosić TA-DAM reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez TA-DAM. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny TA-DAM. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu TA-DAM. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. TA-DAM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

1) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

2) Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając TA-DAM oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez TA-DAM na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3) Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając TA-DAM oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. TA-DAM niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

4) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5) Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim TA-DAM przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6) TA-DAM ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. TA-DAM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7) Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez TA-DAM, TA-DAM nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar TA-DAM lub przekazać go osobie upoważnionej przez TA-DAM do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9) Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres TA-DAM.

10) W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez TA-DAM, TA-DAM nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12) Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres TA-DAM ul. Wilcza 41, 43-215 Studzienice.

13) TA-DAM dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. USŁUGI

1) TA-DAM świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:

a. prowadzenie Konta Klienta;
b. Newsletter.

2) Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3) TA-DAM zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4) Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w pkt. 3 Regulaminu.

5) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje właściwe pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez TA-DAM na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez TA-DAM, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu. Za jego pomocą Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.

6) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez TA-DAM, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie TA-DAM. Newsletter przesyłany jest przez TA-DAM do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7) Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:

a. informację o nadawcy;
b. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
c. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
8) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej hello@Ta-dam.eu.

9) Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie TA-DAM, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez TA-DAM, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

10) TA-DAM jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę TA-DAM lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a również gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.

2) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3) Regulamin może ulegać zmianom. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez TA-DAM na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez TA-DAM poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4) Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie TA-DAM w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

5) Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]